Decembernieuws SAM

Tijd om bij te praten. Volgende week zaterdag de jaarvergadering.

Van het bestuur

We kijken terug op het seizoen 2017. Bij aanvang was er weinig in kas. Verscheidene organisatoren hadden besloten hun racedemo een jaartje uit te stellen of uit te besteden. Carolien, Martin en ik namen ons voor om te doen wat we moesten doen: geslaagde evenementen neerzetten, met de middelen die we voorhanden hadden.

Wat ging goed? Bijvoorbeeld: al onze evenementen zijn goed tot uitstekend verlopen. Hooguit zat soms het weer tegen. We hebben geen nieuwe financiële verliezen meer geleden. Een aantal mensen wierp zich op als sponsor of men kocht een aandeel. We kregen aanmoedigingen van heel veel medestanders.

Wat minder leuk of goed was: veel rijders haakten af. Zij lieten een seizoentje de motor in de schuur staan. Opnieuw veel bestuurlijke wijzigingen. Martin Snijder moest afhaken, wegens persoonlijke omstandigheden. Superveel dank, Martin! Je bent een bikkel.

We hadden drie nieuwe bestuurders aangetrokken, maar dat werkte niet zoals gehoopt. Het vertrouwen in John Beumer hebben we moeten opzeggen. Zie hieronder en in de jaarvergadering geven we een meer uitgebreide toelichting. Van de weeromstuit traden Tonnie en Franz na afloop van het seizoen af. Jammer, want de laatstgenoemde twee hadden enorm veel werk verzet voor de SAM. Ook hierover meer tijdens de jaarvergadering op 16 december.

Gijs van Hesteren, Carolien de Weerdt

Oproep aan de donateurs

Aan alle donateurs: maak alstublieft zo spoedig mogelijk, liefst voor het einde van het jaar je bijdrage over. Zeker als je weer komt rijden bij de SAM, want met je donatie ben je er zeker van dat je je vaste rijnummer behoudt. Eind januari worden deze vastgesteld.
Maak je donatie over naar Stichting Aanvullende Motorsport, rekeningnummer NL49RABO0315918764 (voor betalingen vanuit het buitenland: BIC: RABONL2U), onder vermelding van ‘Donatie 2018’.

Het donatiebedrag verhogen we met € 2,50. Daarmee komt het nu op 32,50 euro per jaar. Mensen die maar één keer komen meerijden kunnen een dagdonatie doen van 12,50 euro, te betalen bij inschrijving op de dag van het evenement. Ook hier dus de verhoging met 2,50 euro.

Programma 2018

We beginnen het jaar met de Oldtimerbeurs in Rosmalen. De geluids- en Toelatingsdag in Loenen zal ook wel weer doorgang vinden, meestal eind maart, begin april. Wie weet ook weer de Pitstopdag in Nieuwleusen en het Superbikeweekend te Assen. Het rijden begint met de Test- en Instructiedag te Lelystad en de demo’s te Hierden en Ermelo. We zijn zeer constructief in gesprek met Oss, Kampen en Harlingen. In september komen Etten-Leur-, Dodewaard en Oosterwolde weer terug op de kalender. We streven in combinatie met bovengenoemde evenementen naar drie avondendurance-demo’s.

Agenda jaarvergadering

Datum en tijd: zaterdag 16 december, van 14 tot 17 uur.
Plaats: Het Klokhuis, Weberstraat 2, 3816 VC Amersfoort.

1. Opening.

2. Vaststellen agenda.

3. Ontwikkelingen in bestuur.

4. Financieel. Samenvatting en verantwoording, bevindingen Kascommissie

5. Samenwerking andere organisaties.

6. Terugblik op evenementen 2017

7. Vooruitblik evenementen 2018. Demokalender. Nieuwe EVO-klasse.

8. Oproep aan vrijwilligers. Commissies beurzen, veiligheid, voorrijden, keurmeesters, toelating, sponsorwerving, hand- en spandiensten tijdens demo’s, etc.

9. Rondvraag

10. Sluiting

Bestuurswijzigingen najaar

Er waren verschillen van mening binnen het bestuur. Dit mag en hoort ook zo. Uiteindelijk worden beslissingen na het horen van ieders mening bij meerderheid genomen. Toch werden we het uiteindelijk niet eens. Met name één van de ex-bestuursleden heeft daarna van alles geschreven op Facebook. De andere twee doen niet aan Facebook. Carolien en ik hebben er voor gekozen om in het openbaar verder niet inhoudelijk in te gaan op de discussie; welles lokt nietes uit en vice versa. Wat is daarvan de meerwaarde? Op de jaarvergadering geven we een duidelijke toelichting. Iedereen die geïnteresseerd is én de SAM verder wil helpen is daar welkom.

Voorstel EVO-klasse

Het EVO-voorstel is gedaan op verzoek van een groep rijders, ingediend door twee bestuursleden en uiteindelijk uitgewerkt tot een 400-viercilinderklasse tot 1992, aangevuld met 250cc tweetakten tot 1992 en viertakt eencilinder mono’s tot 1996. Dat loopt ongeveer gelijk op met het reglement voor het Belgische kampioenschap classic-EVO. De klasse gaat bij de SAM rijden in combinatie met de trainingsklasse voor endurancemotoren en de Youngtimers van Erik Blokzijl. Toelating en keuze van de hiervoor geschikte demo’s te bepalen door bestuur en toelatingscommissie.

De Toelatingscommissie adviseerde voorzichtig. Citaat:

“Geen voorstander van deze nieuwe klasse. Redenen hiervoor: snelheid van deze motoren, klassieke uitstraling verdwijnt, twijfel of er wel nieuwe rijders bijkomen, blijven er hierdoor geen bestaande rijders weg? En hoe hou je de klassen goed gescheiden? Geleidelijk komen deze rijders in de traditionele klassen en dan is het eind zoek. Doe anders als de baan het toelaat een specialklasse, waarin deze motoren passen.”

Commentaar bestuur: we gaan ervoor zorgen dat er geen verdere vermenging van klassen plaatsvindt. Wat betreft te hoge snelheden: of je het nu specialklasse noemt, youngtimerklasse, EVO-klasse of wat dan ook, uiteindelijk komt het aan op verstandig rijden door de rijders en helder zero-tolerancebeleid door de wedstrijdleider.

Het bestuur heeft het voornemen deze klasse toe te laten in het reglement.

Aandeel in de SAM

Per 22 augustus 2017 is de Stichting Aanvullende Motorsport (SAM) aandelen gaan uitgeven. Een ‘Aandeel in de SAM’ is bedoeld voor het bevorderen van de motorsport in het algemeen en het verder ontwikkelen van de evenementen van de SAM in het bijzonder.

De volgende aandelen zijn beschikbaar: Goud (150 euro), Zilver (100 euro) en Brons (50 euro). Eén of meer aandelen kunnen worden aangeschaft door het formulier op de website in te vullen (www.sammotorsport.nl/aandeel-in-de-sam/) en het bijbehorende bedrag over te maken naar Stichting Aanvullende Motorsport, rekeningnummer NL49RABO0315918764 (voor betalingen vanuit het buitenland BIC: RABONL2U), onder vermelding van ‘Aandeel in de SAM GOUD, ZILVER, of BRONS’, plus het gewenste aantal. De aandeelhouder ontvangt een bevestiging en één of meer aandeelcertificaten.

De namen van de aandeelhouders zullen door de SAM niet in het openbaar vermeld worden, tenzij aandeelhouders zelf aangeven dat ze hier prijs op stellen.

Geluid SAM 2018

Tijdens seizoen 2017 hebben de keurmeesters erop gewezen dat in 2018 strenger zal worden opgetreden tegen overschrijding van de reglementair vastgelegde geluidslimiet van maximaal 104 dB, dynamisch gemeten. Dit is in overeenstemming met afspraken die binnen de bond MON gemaakt zijn.

Aanvragen startbewijzen 2018

De MON heeft besloten dat de startbewijzen vanaf nu digitaal aangevraagd moeten worden. Bijzonderheden hierover volgen in de loop van december. Er komt een overgangstermijn van één jaar, waarin nog een papieren aanvraag kan worden gedaan. De MON berekent hiervoor een meerprijs van tien euro.

 

Tot de jaarvergadering van 16 december, of de Oldtimerbeurs in Rosmalen!

Bestuur SAM

Gijs van Hesteren en Carolien de Weerdt

 

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>