Oproep kascommissie – Vooraankondiging ledenvergadering

Het zal niemand ontgaan zijn dat er sinds vorige week een verandering heeft plaatsgevonden binnen het bestuur. De vorige voorzitter heeft zijn functie neergelegd en Wim Hendriks is naar voren getreden als voorzitter ad interim. Het zal ook niemand ontgaan zijn dat er vragen bestaan omtrent de financiën en de boekhouding. Om één en ander onafhankelijk te laten beoordelen, wil het bestuur een zogenaamde ‘kascommissie’ installeren. Deze kascommissie heeft als doel de boekhouding te controleren en het bestuur te adviseren. Eind maart zullen bestuur en commissie verslag doen van hun bevindingen tijdens een extra ledenvergadering.

De kascommissie wordt samengesteld vanuit en benoemd door de donateurs van de Stichting Aanvullende Motorsport. Dus: iedere donateur van de SAM kan zich opgeven als vrijwilliger voor de kascommissie. De kascommissie bestaat minimaal uit twee personen. Indien nodig, en dat bepaalt de kascommissie zelf, kunnen leden toegevoegd worden. Er kan ook hulp van externe deskundigen ingeroepen worden. Dit gebeurt dan in overleg met en na toestemming van het bestuur in verband met de mogelijke kosten.

We willen deze kascommissie op korte termijn installeren. De penningmeester zal eind maart een financieel jaarverslag 2016 naar buiten brengen en het zou mooi zijn als daar een controle van de kascommissie aan toegevoegd kan worden.

Dus bij deze de oproep aan alle donateurs:
Wie van jullie kan en wil tijd vrij maken om zitting te nemen in de kascommissie?

Als je hier belangstelling voor hebt, stuur dan een e-mail naar het wedstrijdsecretariaat, onder vermelding van ‘kascommissie’.

We zien jullie reacties heel graag tegemoet,

Wim Hendriks, voorzitter a.i.
Martin Snijder, algemeen secretaris,
Carolien de Weerdt, penningmeester.

Sam.wedstrijdsecretariaat@gmail.com

Oproep Wim Hendriks, voorzitter a.i.

Mijn naam is Wim Hendriks. De meesten zullen mij kennen als teamlid van Team Tigerente (nummer 21) in de Endurance. Vanuit het deelnemen aan deze demo´s ben ik echt actief bij de SAM gekomen. Net zoals velen onder ons zag ik vanaf de zijlijn alle capriolen die er plaatsvonden. Zoals velen dacht ook ik: ‘het kan toch niet waar zijn dat zo’n mooie club ten onder gaat aan onderlinge geschillen? Het gaat tenslotte om het beoefenen van onze hobby’.

Tijdens het lezen van berichtgeving over de SAM dacht ik: ‘laat ik mijn vinger eens opsteken’ en zowaar, ik werd gevraagd als algemeen bestuurslid bij de SAM. Dat is nu enkele maanden geleden. Ik heb ervaring en inzicht gekregen over wat er achter de schermen allemaal wel of juist niet gebeurde! Wat als eerste opviel is dat er veel vrijwilligers achter de schermen goed bezig zijn. Maar wat mij vooral opviel was de achterdocht, achterklap en het gebrek aan respect bij een deel van de donateurs – naar elkaar en naar het bestuur.

In de maanden dat ik er nu bij ben, is het bestuur voor steeds meer uitdagingen komen te staan, en werden de vragen aan elkaar kritischer. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het huidige bestuur het vertrouwen in de vorige voorzitter heeft opgezegd.

Natuurlijk leidt het één tot het ander, echter sommige zaken kunnen te ver gaan, zoals het te nu te ver zou gaan om het destructieve karakter van het geheel toe te lichten. Na een periode van toekijken en kritische vragen is er een situatie ontstaan waarin het vertrouwen in de voorzitter is opgezegd – om nog te redden wat er te redden valt. Vanuit deze situatie is het voor het huidige bestuur erg moeilijk een rode draad uit te zetten, simpelweg omdat er teveel tegelijkertijd geregeld moet worden. Anders gezegd: er moet een moment van rust komen.

Waar ik dan erg van schrik is de reactie van mensen die naar buiten toe van alles gaan roepen om maar ‘gehoord’ te worden. De reacties op het vertrek van de vorige voorzitter waren dubbel. Wat mij opviel was vooral het plezier en genoegen dat sommige onder ons schepten in het halen van hun gram. Ik zet hier vraagtekens bij; het algemeen belang is hiermee zeker niet gediend.

Er is tweespalt in de demowereld, er is zelfs een andere, extra democlub opgericht. Waarom eigenlijk? Omdat donateurs/rijders niet tot het bestuur konden doordringen om zo hun belangen te behartigen? Er kunnen weet ik hoeveel reden zijn, met zijn allen hebben we in ieder geval één stap overgeslagen, en dat is normaal overleg. Daarmee vraag ik mezelf direct af: welk algemeen belang wordt hiermee gediend? De SAM is in het verleden weggezet als club die alle faciliteiten heeft om goed en veilig demo´s te organiseren. Het is dus niet logisch om stappen te nemen die versplintering tot gevolg hebben.

Vertrouwen in elkaar, dat is waar het aan ontbreekt. Ik heb altijd geleerd dat vertrouwen te voet komt en te paard verdwijnt. Wij als bestuur zullen er alles aan doen om dit een goed jaar te maken. Maar daar hebben we jullie bij nodig, en met jullie bedoel ik iedereen. Van ons mag worden verwacht dat we paden bewandelen die velen voor onmogelijk hielden. Door dit te doen vanuit het principe ‘respect voor elkaar’ kunnen we veel bereiken. Onze wens is dat er tijd en gelegenheid wordt gegeven aan diegenen waarvan jullie verwachten dat ‘ze’ het regelen. Aan het huidige bestuur dus. We moeten stoppen met elkaar bekogelen met stront, daar is nog nooit iemand beter van geworden. Het schreeuwen op sociale media is leuk, maar realiseer jezelf dat we op die manier nog verder uit elkaar komen te staan.

Het niet direct een compleet overzicht/uitleg, maar de situatie is te complex om zomaar wat te roepen. Van ons wordt nu integriteit en respect voor eenieder verwacht. Ook naar personen die geen deel (meer) zijn van de SAM. Dan past het niet om op iedere roeptoeter in te gaan. Wij proberen, onafhankelijk van alles, uit te gaan van onze eigen kracht en zijn ook en vooral bezig demo’s voor 2017 te organiseren samen met betrokken organisatoren.

Verder is er een afspraak dat er eind maart een ALV wordt gehouden met uitleg. Geef ons dan ook die ruimte, zeker nu! Wel hebben we korte statements uitgegeven, maar die worden dan weer door sommige mensen op sociale media afgeslacht. Alvorens überhaupt iets van de scherven gelijmd kan worden moet wel worden gekeken naar de kwaliteit van de scherven.

Het is de wens van het huidige bestuur dat er een situatie ontstaat waarin er gezocht kan worden naar consensus tussen iedereen en duidelijkheid ontstaat voor de toekomst. Hou op met dat geroeptoeter en het halen van je gram op sociale media en zet je in voor de toekomst van de classic demo, in welke vorm dan ook.

Met vriendelijke groet,

Wim Hendriks, voorzitter a.i. SAM
Mede namens het voltallige bestuur

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>